اجرای هشت پروژه بزرگ عمرانی در رشت 
پایگاه خبری سرتوک