انتقال کارخانه تولید بتن شهرداری رشت به مکانی دیگر 
پایگاه خبری سرتوک