برگزاری برنامه انتخاب مجری برتر 
پایگاه خبری سرتوک