برگزاری مانور اصلاح و بهسازی روشنایی معابر
پایگاه خبری سرتوک