تحقق ۵۴۴ میلیارد تومان از بودجه شهرداری رشت در چهار ماهه نخست امسال  
پایگاه خبری سرتوک