تعاون روستای،عامل موثر در توسعه بخش کشاورزی است
تعاون روستای،عامل موثر در توسعه بخش کشاورزی است
رشت_سرتوک_دکتربیابانی،قائم مقام خانه کشاورزایران با مهندس جعفرپور،مدیرتعاون روستایی استان گیلان در رشت دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش سرتوک ،دراین دیدار  وضعیت کشاورزی و نقش کنونی تعاونیها وتشکلهای کشاورزی استان درحفظ وارتقای اقتصادکشاورزی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
جانشین خانه کشاورز باتاکیدبراینکه بایدهمانندپیشینیان باتکیه برمنابع خدادادی تولیدات کشاورزی را تقویت کنیم گفت :نقش تعاونیها در حمایت ازتولیدکشاورزی وممانعت ازمهاجرات فرزندان روستاییان،امری مهم می باشد
مدیرتعاون روستایی استان نیز در این دیدار  حضور خانه کشاورز و کارشناسان مجرب آن را در کنار کشاورزان موثر دانست گفت:نظارت متناسب دستگاه حاکمیتی علاوه بر  پشتیبانی که بر حسب وظیفه اعمال می شودعامل مهمی در توفیق عملکرد تعاونیها است وخواستار تداوم ارتباط وتبال تجارب شد.