دبیر کمیته تخصصی پروژه ملی نشانی استاندار مکانی استان (GNAF) منصوب شد
پایگاه خبری سرتوک