در  تدوین برنامه راهبردی برای تحقق اولویت‌ های وزیر صمت در شهرک‌ ها و نواحی صنعتی/حمایت مجلس از مهم‌ترین سازمان توسعه صنعتی کشور در شرایط کنونی/ ضرورت پاسخگویی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های توسعه ای/توازن صنعتی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای در مناطق کمتربرخوردار   ارسال  پرینت تدوین برنامه راهبردی برای تحقق اولویت‌ های وزیر صمت در شهرک‌ ها و نواحی صنعتی/حمایت مجلس از مهم‌ترین سازمان توسعه صنعتی کشور در شرایط کنونی/ ضرورت پاسخگویی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های توسعه ای/توازن صنعتی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای در مناطق کمتربرخوردار
پایگاه خبری سرتوک