دوران سخت کرونا فرصتی بود برای افزایش همکاری اعضا و تداوم پیشرفت علمی انجمن 
پایگاه خبری سرتوک