دکتر اکبری مدیرکل بیمه سلامت گیلان:برون سپاری فرآیند ها با اجرای پروژه کارسنجی
دکتر اکبری مدیرکل بیمه سلامت گیلان:برون سپاری فرآیند ها با اجرای پروژه کارسنجی

به گزارش سرتوک به نقل از آهینا علی اکبری در جلسه کارسنجی استان گیلان گفت: کارسنجی درتصمیمات مدیران وبهبود فرآیندها کمک شایانی می کند. وی افزود: این پروژه برنامه ریزی های آینده سازمان وادارات کل به خصوص درجهت برون سپاری فرایند ها و تصمیمات کلان که گرفته می شود؛ بسیار موثر است.  در این جلسه […]

به گزارش سرتوک به نقل از آهینا علی اکبری در جلسه کارسنجی استان گیلان گفت: کارسنجی درتصمیمات مدیران وبهبود فرآیندها کمک شایانی می کند.

وی افزود: این پروژه برنامه ریزی های آینده سازمان وادارات کل به خصوص درجهت برون سپاری فرایند ها و تصمیمات کلان که گرفته می شود؛ بسیار موثر است. 

در این جلسه عطایی پور با تشریح پروژه کارسنجی واهمیت آن در تصمیم گیرهای سازمانی واستانی گفت:  کارسنجی به این جهت مهم است که بر اساس آن، زمان استانداردانجام فعالیت ها مشخص می شود و این زمان برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل کارها توسط مدیران اهمیت ویژه دارد.