ذره بین  خود رو سوار
ذره بین  خود رو سوار
رشت_سرتوک_پای پیاده با نگاه تیز بین صدکیلو مترسرعت داشت و از حاشیه ،فرع واصل خیابان ها حتی پیاده رو وخودرو های پارک شده را پایش می کرد وخدایی سوژه های ناب شکارش می شد

پیاده با سوژه های خود از داروخانه تا پارک بازی بچه ها و…که عنقریب جای نقطه چین ها به جای سه ذره بین، شایدبیش از چندین سوژه رویش کند اینها واگویه شد تا آندسته از مخاطبین که از خودرو سواری ذره بین به ما ملحق شدند بدانند که همه سوژه ها فابریک واصلی است
ذره بین خودرو سوار با پای پیاده باسرعت صد کیلو متر سوژه را شکار می کرد حالا سوار خود رو شد خودش اعترافی است میگوید پا را بر پدال گاز فشردم تا با سرعت بیشتری به خود رو وانت نمره دولتی با آرم حک شده برند معروف نزدیک ونزدیکتر شوم لطفا به خاطر سرعت غیر مجاز یک برگ جریمه به این ذره بین خودرو سوار داده شود چون پیاده صد کیلومتر ی بود آلان سواره در دل شهر درانظار عموم دوشنبه وسط هفته ای قطعا دویست وسیصد را رد کرده البته ردش را دروبین تلفن همراه زده است!!
راننده خودرو وانت سه سر نشین کودک درحین بازی دراتاق روباز ویک نفر هم بغل دست راننده همراه داشت!!! در این شرایط کرونایی چرا بچه های معصوم را به خطر می اندازید؟
حالا ماسک وفاصله فیزیکی چی شد ؟ استفاده شخصی ازخودروی نمره دولتی آن هم روز روشن !!!
شاید دوربین رد گیری نکرده باشد ولی نگاه تیز بین، ذره بین رد شما را زد تا ذره بین دیگر خداوند یار ونگهدارتان باد.
ونوشه خراط
آبان۹۹