رشتی دوزی باید به یک برند برای رشت در جهان تبدیل شود  
پایگاه خبری سرتوک