رفع تصرف از اراضی ملی و‌منابع طبیعی
رفع تصرف از اراضی ملی و‌منابع طبیعی
سرتوک _رفع تصرف از اراضی ملی و‌منابع طبیعی

رفع تصرف از اراضی ملی و‌منابع طبیعی در روستای گسکمین جان شاندرمن توسط یک زوج زمین خوار توسط یگان حفاظت منابع طبیعی ماسال