سارق کابل برق معابر و روستاهای فومن به دام افتاد
پایگاه خبری سرتوک