سهمیه گیلان در طرح نهضت ملی مسکن روستایی ۷هزار واحد است 
پایگاه خبری سرتوک