شرکت مخابرات ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان در ۱۲ سال گذشته متحمل شده است 
پایگاه خبری سرتوک