عرضه توانمندی های مناطق آزاد با محوریت منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوست مسکو 
پایگاه خبری سرتوک