قرآن را دست آویز خواسته ها و منافع شخصی نکنیم/ چون منافع برخی تامین نشد نباید از ریاست شورا انتقاد نابجا کنند/ خیانت یعنی اصرار بر روی برخی از مباحث با هدف کسب  منافع شخصی 
پایگاه خبری سرتوک