لزوم بررسی بیشتر جهت استفاده از زباله سوز در سراوان 
پایگاه خبری سرتوک