مشاور فرهنگی هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب شد.
مشاور فرهنگی هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب شد.
رشت_سرتوک_مشاور فرهنگی هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش سرتوک _طی حکمی از سوی حسین میرزایی ،رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان، علی احمدنیا بعنوان مشاور فرهنگی هئیت نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب گردید.

بر اساس این گزارش در متن این حکم آمده است؛ نظر به تجربیات و سوابق جنابعالی و به موجب این حکم به سمت مشاور فرهنگی هیات نجات غریق و غواصی استان گیلان منصوب میگردید.

امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی و همکاری با نیروهای محرب رو متخصص در جهت اجرای قوانین و مقررات این هیات موفق و پیروز باشید.

شایان ذکر است ؛احمدنیا از مدیران فرهنگی و کارشناس دیپلماسی فرهنگی گیلان و فعال در حوزه های مختلف فرهنگی،هنری و اجتماعی و رسانه دراستان گیلان می باشد.