نصب پلاک افتخار بر سر در منزل قهرمانان در محدوده شهرداری منطقه یک رشت 
پایگاه خبری سرتوک