همنشین ناخواسته
همنشین ناخواسته
همنشین ناخواسته

سرعت درانتشار اخبار دربسیاری موارد ناخواسته باعث سوژه یابی های خواسته ونا خواسته می شود در گوشه ای از پارک روی صندلی نشستم تا حد فاصل مصاحبه بعدی حداقل خبر مقابله با کووید ۱۹ با مثلث سه ضلعی وسه فرصت طلایی شامل شستشوی مرتب دست ها ،استفاده از ماسک ورعایت فاصله قانونی پروتکل های بهداشتی و … در اوج تنظیم خبر بودم که ناگهان بنده خدایی چنان خودش را در کنارم جا کرد (نشست) با شک وتردید در حال ارزیابی حرکت این بنده خدا بودم (خانم جوان سال) که همسرش هم در همان یک گله جا حاضر وناظر شد بدون مکث ودرنگ بیاد تنظیم خبر و مثلث سه ضلعی رعایت فواصل قانونی با هیبت وعصبانیت ازنیمکت بلند شدم واز زوج کم مسئولیت فاصله گرفتم و خبر را تنظیم نکردم چون در ستون خبر پایگاه خبری سرتوک نوشته بودم کرونا فقیر و غنی نمی شناسد و روی پیشانی هیچکس هم ننوشتند مراقب باشید فرد مورد نظر به کرونا مبتلاست.

ونوشه خراط
مهرماه ۹۹