پرداخت ۳۷ میلیارد تومان اعتبار در حوزه فرش
پایگاه خبری سرتوک