۶۳ درصد شرکت کننده درآزمون وسع دفترچه رایگان دریافت کردند
۶۳ درصد شرکت کننده درآزمون وسع دفترچه رایگان دریافت کردند
رشت_سرتوک_ مختارفصیحی رئیس بیمه گری ودرآمد اداره کل بیمه سلامت گفت: تاکنون 164734 نفر در آزمون ارزیابی نام نویسی کردند که در خواست ارزیابی وسع آنها درسامانه سازمان بیمه سلامت ایران ثبت شده است.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، فصیحی افزود: حدود ۹۶ درصد ازاین متقاضیان طی بررسی های ارزیابی وسع که توسط وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی انجام می شود دهک بندی شده وبرای آنها پیامک ارسال شده است.

وی اضافه کرد: ازکل افرادی که تعیین دهک شده وپیامک دریافت نموده اند تنها ۳۸% درصد جهت دریافت دفترچه به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده ودفترچه بیمه سلامت شان رادریافت کرده اند.

وییاد آورشد: بالغ بر ۶۳درصد افرادی که برای آنها دفترچه بیمه سلامت همگانی صادر شده است دردهک های ۱و۲و۳(مشمولین دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان) وحدود ۳۰درصد دردهک های (مشمولین دریافت دفترچه بیمه سلامت با۵۰ درصد مشارکت درپرداخت سرانه)وحدود ۷ درصد هم دارای دهک های ۶ به بالا (مشمولین دریافت دفترچه بیمه سلامت با۱۰۰درصد مشارکت درپرداخت سرانه) بوده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین می توان گفت بالغ بر ۶۲ درصد متقاضیان که فرایند ارزیابی وسع برایشان انجام شده است هنوز برای چاپ ودریافت دفترچه اقدام ننموده اند وبدیهی است این افراد درزمان بروز بیماری نیاز به دریافت دفترچه بیمه درمان خواهند داشت مراجعه می نمایند.