️تصادف جرحی شدید بین سواری پراید و دانش آموز دوچرخه سوار 
پایگاه خبری سرتوک