ظرفیت سرویس مدارس با توجه به نوع خودرو مشخص است 
پایگاه خبری سرتوک