نظارت وبازرسی افاقه می کند
نظارت وبازرسی افاقه می کند
رشت_سرتوک_الهی هرگز پای کسی به آنجا باز نشود

ونوشه خراط_سرتوک _با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی کفش وکلاه کردم وراهی یکی از بیمارستانها شدم دربدو ورود در محوطه بیرونی بیمارستان با هق هق گریه خانواده متوفی خیلی جا خوردم باخود وخدای خودم گفتم خدایا خودت بهتر از همه میدانی من چقدر ترسیدم خدایا ترابه به کرامتت قسم توانایی بده تا ازاین شیون وزار زار گریه به سلامت عبور کنم و به محوطه درونی برسم با گام های لرزان به محوطه درونی رسیدم .

خدای من، اینجا چه خبراست! تنی چند ازکادر این بیمارستان بدون ماسک وسایر ملزومات باعث تعجب همگان شدند تا جایی که یکی ازمراجعین ازمن پرسید مگر کرونا تمام شد گفتم نه مادر کرونا تمام نشد وجلوتر رفتم وبه اورژانس رسیدم وصد رحمت به انان که دو سه نفرشان ماسک نداشتند در اورژانس از ماسک خبری نبود ومن ماندم دهها پرسش بی پاسخ.
پرسان پرسان به بخش تصویر برداری رفتم وبا خیال آسوده با خود گفتم اینجا همه چیر مرتب است چشم شما روز بد نبیند آمدیم خانه بابو که دل ما وا بو دیدیم اینجا بدتر از خانه ما بو البته حدس شما درست است آسمان درهمه جا یک رنگ است در این بخش هم ازماسک ورعایت پروتکل های بهداشتی خبری نبود که نبود .
با این اوصاف می توان گفت اگر نظارتی وبازرسی غیر ملموس سرزده صورت بگیرد قطعا همه ملزم به اجرای قوانین خواهند شد.