سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،رشت،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک