بازدید عضو شورای شهر رشت از روند بازسازی خانه میرزاکوچک خان
بازدید عضو شورای شهر رشت از روند بازسازی خانه میرزاکوچک خان

فاطمه شیرزادعضو شورای شهر رشت در سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی از روند باز سازی و ترمیم خانه وی واقع در محله استادسرا بازید کرد.

فاطمه شیرزادعضو شورای شهر رشت در سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی از روند باز سازی و ترمیم خانه وی واقع در محله استادسرا بازید کرد.