بهنگام سازی و تکمیل پروژه “جی نف ” ، زیر ساخت سرشماری ثبتی را فراهم می کند
پایگاه خبری سرتوک