به لحاظ برخورداری از کتابخانه های عمومی، رشت فقیرترین مرکز استان کشور است
پایگاه خبری سرتوک