دیدگاه ها ، برنامه ها و طرح های اجرایی حوزه های روانشناسی و اجتماعی
دیدگاه ها ، برنامه ها و طرح های اجرایی حوزه های روانشناسی و اجتماعی
دیدگاه ها ، برنامه ها و طرح های اجرایی حوزه های روانشناسی و اجتماعی

قسمت اول

🔴ایجاد گروهای حمایتی از کودکان کار؛ کودکان بد سرپرست و کودکان بی سرپرست با مشارکت شهرداری ، سازمان بهزیستی و خیرین

🔷کودکان کار:

متاسفانه با توجه به شرایط بد و سخت اقتصادی ؛ در خانوادهایی که بی سرپرست و گاها سرپرست مبتلابه اعتیاد دارند ویا حتی سرپرست وجود دارد اما شرایط مالی مساعد نیست کودکان این خانواده ها به اجبار و گاها”با خواست خود به کار مشغول می شوند
کودکانی که باید تحصیل کنند و بازی کنند و از کودکی خود لذت ببرند متاسفانه دست فروشی می کنند ویا در بعضی از مشاغل به عنوان شاگرد مشغول بکار می شوند
🔷کودکان بی سرپرست:
کودکانی که پدر یا مادر و گاهی هر دو والد را از دست داده اند و زیر نظر سازمان مربوطه در پرورشگاها ویا مراکز نگهداری بسر می برند
و نیاز به حمایت مالی و حمایت روانی دارند
🔷کودکان بد سرپرست:
کودکانی هستند که پدر ویا مادر مبتلا به اعتیاد ویا بیماریهای روانی و گاها” اختلال شخصیت دارند که کودکان را مجبور به کار اجباری و بزه کاری می کنند و با این دسته از کودکان بدرفتاری روانی و جسمانی میشود و حتی در این دسته از کودکان : خرده فروشی مواد مخدر ؛ تعرض؛ تجاوز دیده میشودوپر خطر تر از دو گروه بالا هستند
🔵راهکار ما چیست؟
🔸با کمک سازمان بهزیستی و سازمان های مربوطه این دسته از کودکان در هر منطقه از شهر و استان شناسایی شوند وبا کمک همکاران مددکار؛ مشاور و روانشناس مورد بررسی و تحت حمایت قرار گیرند
🔹تاسیس خانه های امن با کمک سازمان بهزیستی؛ سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی؛ تا این کودکان از نظر مالی و روانی تحت حمایت همه جانبه قرار گیرند
🔹حمایت و بررسی سرپرست خانواده در صورت نداشتن بضاعت مالی و بررسی و شناسایی والد یا والدین مبتلا به اعتیاد و یا بیماریهای روانی و درمان آنها٫ و همچنین حمایت همه جانبه ازآنها توسط سازمان های مربوطه و سازمان های مردم نهاد