ذره بین وتکریم ارباب رجوع
ذره بین وتکریم ارباب رجوع
رشت_سرتوک_تکریم ارباب رجوع با نیت انجام کار مردم کمی خوش ذوقی می خواهد

نگاه تیز بین ذره بین طبق معمول هردو کفه ترازو را می بیند ولی اگر شیشه عسل هم به همراه داشته باشید ، نارسایی ها ،کم وکاستی ها ، ناهنجاریهاو …را چند قدم زودتر ذره بینی می کند که “امروزه روز” چندان باب میل نیست
در این شلوغ بازار کسادی کار وبار ، شیوع ویروس کووید۱۹، اقساط معوقه بانک ها و…انجام امورات بانکی یک ساروق نان ویک کوزه آب می خواهد به رغم سفارش تکریم ارباب رجوع در بسیاری از موارد ارباب رجوع مانند نظارت حلقه مفقوده است که دیده نمی شود
اما به رغم اینکه گفته می شود ذکر اسامی بانک در نوشتار رسانه ای جنبه تبلیغات دارد ولی حسب خواست ذره بین از بانک ملت نام می برم هرچند ذره بین نویس مواجب نمی گیرد، چون در کسادی بازار درآمدی نیست به هر حال وقتی صحبت از بانک می شود دو خبر مهم پرداخت ودریافت در صدر قرار می گیرد
درچنین اوضاع واحوالی برای انجام امورات بانکی به بانک ملت شعبه تختی رشت مراجعه کردم چنان با آرامش ونظم واحترام درکمترین زمان ممکن کارم انجام شد وهنگام خروج از بانک دستگاه نظر سنجی جلوی باجه ها نظرم جلب را کرد وبه سهولت با فشردن یک کلید نظر سنجی می شود که این حرکت واقدام نماد عینی تکریم ارباب رجوع است وعلاوه بر آن نه درختی برای تهیه کاغذ ارباب رجوع قطع می شود و نه در این شرایط کرونایی از کاغذ وقلم احتمالا ویروسی استفاده می شود.
عجله نکنید سطوری هم از بانک دیگر ماند
برای پرداخت قسط به بانک … رفتم ازسه باجه ، مسئول دوباجه حضور نداشت ومسئول حاضر باجه هم با تلفن صحبت می کرد صف انتظار ی نبود چون اول صبح کمتر کسی قسط پرداخت می کند لذا بعد از بیست دقیقه معطلی از طریق رئیس شعبه اقساط را پرداخت کردم که اسناد مذکور نزد ذره بین برای پیگیری ونظارت محفوظ است .
فقط می توان گفت در یک شهر دو بانک ودو برخورد متفاوت سوژه ذره بین ما شد.
ونوشه خراط
آبانماه ۹۹