روستا, یکی از مراکز اولیه و مهم تمدن بشری
پایگاه خبری سرتوک