سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور:پرداخت های بانک کشاورزی به هیأت مدیره از سطح مقرر فراتر نرفته است
سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور:پرداخت های بانک کشاورزی به هیأت مدیره از سطح مقرر فراتر نرفته است
سازمان حسابرسی و نيز ديوان محاسبات كشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397بانك كشاورزی را اصلاح و تأييد كردند.
🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، به دنبال تأییدیه شماره ۹۸۱۷۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹  سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه ۱۶۵ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ، دیوان محاسبات نیز طی شماره نامه ۶۹۱/۵۱۴۰۳/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ ، بروز این اشتباه را تأیید و آن را ناشی از نقل و انتقال اعداد و تایپ دانست و اسناد مرتبط با این موضوع را پیوست کرد.

براساس این گزارش، دیوان محاسبات در ۲ بند جداگانه تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی درباره خبر مندرج درپایگاه خبری نود اقتصادی در خصوص پاداش اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی را تأیید و اعلام کرد، بررسی های گروه حسابرسی حاکی از آن است که عدد ۶۰۹۶۲ میلیون ریال مندرج در صفحه ۱۶۵ صورت های مالی صحیح نیست و رقم صحیح ۶۹۶۲ میلیون ریال است.

این گزارش می افزاید: دیوان محاسبات تصریح کرده است ؛ حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره هر ۳ ماهه و در پایان هر سال مورد پایش و بررسی قرار می گیرد . بررسی و پایش صورت گرفته درباره حقوق و مزایای سال ۱۳۹۷ اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی نشان می دهد پرداخت های صورت گرفته خارج از سقف مقرر در مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد نبوده و براین اساس صحت تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی تأیید می شود.