صرفه جویی در صدور حکم انتصابات!!
صرفه جویی در صدور حکم انتصابات!!
صرفه جویی در صدور حکم انتصابات!!

ذره بین اهل خودکار وکاغذ نیست و همه سوژه ها را در موبایل خود ذخیره می کند تا روز مبادا در تحریر یه دست خالی نباشد.
حق به جانب با صدای بلند گفت نمی دانم چرا سوژه های ناب و دسته اول را نادیده می گیرید و در قبال آنها کند هستید.
بدون مکث نیم نگاهی به موبایل انداخت گفت بنویسید یک ورق وسه حکم وبا زبان ذره بینی ادامه داد ذره‌بین این هفته ناب و تکرار ناشدنی است وشاید هم اولین و آخرین باشد.
دریکی از شهر های شمالی کشورمان شهردار تلاشگر صرفه جویی را به اوج رساند وبا بدعتی نو در یک ورق کاغذ برای سه نفر «درهم» حکم صادر کرد که در نوع خود جالب توجه است که در بخشی از حکم آورده است«باتوجه به عدم هماهنگی… وهماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی به صورت شفاهی به ترتیب به « عنوان سرپرست معاونت… »که سه کلمه آخر داخل گیومه سه بار تکرار شد تا صرفه جویی تکمیل شود و بدین ترتیب برای سه نفر حکم سرپرستی سه معاونت را صادر کرد.
به قول ذره بین در شهرهای شمالی،جنوبی ،شرقی وغربی می توان با این شیوه کار صدور احکام را یک روزه حل کرد .
اما حرف حساب اینکه قطعا مسئولان ذیربط با بازبینی در حکم صادره از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری خواهند کرد.
ونوشه خراط
تیرماه ۱۴۰۰