«فراتحلیل تاثیر نقش زنان در بهبود حقوق شهروندی»
«فراتحلیل تاثیر نقش زنان در بهبود حقوق شهروندی»
«فراتحليل تاثير نقش زنان در بهبود حقوق شهروندي»

معصومه رجبی
محقق و مدرس دانشگاه

حقوق شهروندی از موضوعات اساسی در استمرار جوامع انسانی است که شامل ابعادی پیرامون وجود قدرت لازم برای تصمیم گیری در حیات فردی و اجتماعی، تابعیت، حقوق اقتصادی ، مشارکت اجتماعی – سیاسی، حق داشتن سلامت، امنیت، مسکن است. درجه بهره مندی و تلاش برای تحقق این حقوق در بین زنان شاخصی مهم در سنجش جامعه از نظر ایجاد جهانی با حداقل نابرابری در انواع مزایای اجتماعی است. توجه به حقوق شهروندی و تلاش برای ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به این سنخ از افزایش سطح مولفه ای اساسی برای جوامعی است که داعیه پیشرفت در سر دارند. چرا که حدود نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند و جامعه جدید، حضور زنان را در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به یک الزام مبدل نموده است. در نتیجه این روند فزاینده، تامین حقوق شهروندی زنان نیز به یک ضرورت مبدل شده است. این حقوق مجموعه ای از امکانات را در اختیار زنان قرار می دهد تا حضور شان در عرصه های عمومی و خصوصی با نیازهای آنها، منطبق باشد. در این صورت است که ظرفیت ها و توانمندی های زنان بر مدار توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار خواهد گرفت. لذا، برنامه ریزی های اجتماعی می بایست در جهت خلق ساختارها و بسترهای همسو با شرایط زنان متناسب گردد.
به منظور بهبود کیفیت زندگی زنان و برخورداری درست و حقیقی آنان به حقوق تعریف شده شهروندی، نیاز است تا رویکردهای جدیدی اتخاذ و اقدامات متناسبی در ارتباط با زنان اتخاذ گردند. هدف اصلی در این چشم انداز، آن است تا مسائل سطوح مختلف کلان و محلی پیش روی زنان دیده شوند و همزمان راهکارهایی در راستای این مسائل پیش بینی و سازوکارهایی در جهت زندگی انسانی زنان ارائه شود. پیامد اساسی این فرایند، کسب اطمینان از مشارکت مدنی زنان و همچنین بستر سازی برای زندگی در فضایی انسانی برای زنان است. در راستای تحقق حقوق شهروندی است، که زنان خواهند توانست نقش واقعی خود را به عنوان عضوی مولد و خلاق در جامعه عملیاتی نمایند.
جامعه ما نیز با توجه به ظرفیت های بسیار بالای زنان ایرانی با تعلقات و بار قومی و فرهنگی متفاوت، نیازمند به رسمیت شناختن و برنامه ریزی دقیق به منظور به حداکثر رساندن قدرت نهفته در این تنوع فرهنگی است. در واقع، پهنه وسیع جغرافیایی در این کشور حامل غنای فرهنگی بینظیری به ویژه برای زنان است که توجه به حقوق شهروندی می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ترسیم شده باشد.