محمدرضا فروحی سرپرست کمیته امورمجلس و استان های فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد.
محمدرضا فروحی سرپرست کمیته امورمجلس و استان های فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد.
رشت_سرتوک_با حکم افشین ملائی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی سرپرست کمیته امورمجلس و استان های فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد.

به گزارش سرتوک ،بر اساس حکم صادره از سوی افشین ملائی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ،محمدرضا فروحی رئیس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران ایران بعنوان سرپرست کمیته امور مجلس و استانهای فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد.

این گزارش درمتن  این حکم  آمده است: با توجه به تجربیات و تخصص ارزشمند؛ جنابعالی را به این سمت منصوب و امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره مندی از ظرفیت های موجود در راستای توسعه نظام مند،همکاری بین بخشی و طراحی اقدامات مشترک بین نهادها و ارگان ها موفق و موید باشید .

شایان ذکر است؛ محمد رضا فروحی از پرسنل شهرداری رشت می باشد.