نظارت سازمان پسماند شهرداری رشت بر عملکرد شرکت های طرف قرار داد  
پایگاه خبری سرتوک