شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 8 May , 2021
مدیر اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری رشت،علیرضا قانع،ارتباطات عمومی،روز رواب عمومی،یادداشت،سرتوک
آنچه از رسانه ها مورد انتظار است ۲۵ مرد ۱۳۹۹

آنچه از رسانه ها مورد انتظار است

رشت_سرتوک_آنچه از رسانه ها مورد انتظار است

ارتباطات عمومی؛ زمینه ساز ارتقای سطح اقتصاد و فرهنگ شهری ۲۷ ارد ۱۳۹۹

ارتباطات عمومی؛ زمینه ساز ارتقای سطح اقتصاد و فرهنگ شهری

ارتباطات عمومی؛ زمینه ساز ارتقای سطح اقتصاد و فرهنگ شهری