اجرای پروژه نجما در منطقه روستایی کلیشم شهرستان رودبار    
پایگاه خبری سرتوک