اختصاص یکی از خانه های تخصصی سازمان فرهنگی به هنرمندان کم توان جسمی در رشت
پایگاه خبری سرتوک