ارائه بیش از ۳۰ هزار خدمت پاراکلینیکی به مراجعین مرکز آموزشی و درمانی پورسینا
پایگاه خبری سرتوک