واگذاری انشعاب برق موقت به واحدهای فاقد مجوز ساخت با اخذ تعهد محضری
پایگاه خبری سرتوک