انتخابات شهردار مدرسه، در بندر کیاشهر برگزار شد  
پایگاه خبری سرتوک