ایجاد اشتغال مهم ترین شاخص‌ اجرای طرح هادی روستایی است
پایگاه خبری سرتوک