برگزاری مستمر جلسات کمیته GNAF در شهرستانهای استان به منظور تسریع در اتمام پروژه نظام نشانی استاندارد 
پایگاه خبری سرتوک