بهره برداری از ۹ پروژۀ آبرسانی در سطح شهرستان شفت طی سال گذشته؛
پایگاه خبری سرتوک