بیش از ۷۹۸ هزار روستاوند تحت پوشش آبفای گیلان هستند
پایگاه خبری سرتوک