تامین برق تمامی مشترکان و چرخش چرخ تولید هدف اصلی صنعت برق است
پایگاه خبری سرتوک